עיר מגורים

אנא הזן עיר מגורים כדי לוודא שהמיקום נמצא בטווח אזור השירות

אנא בחר מוצרים

בחירת קופסאות
מידע נוסף

מידע נוסף

product
פריט גדול
החל מ-
24 ₪ / פריט
ל-30 יום
product
קופסת אחסון/פריט קטן
החל מ-
10 ₪ / פריט
ל-30 יום
product 24 ₪ פריט גדול product
product 10 ₪ קופסת אחסון/פריט קטן product
עלות אחסנה
50 NIS
בחירת מוצרי אריזה
*מותנה בהזמנת קופסאות אחסון
מידע נוסף

מידע נוסף

product
ניילון נצמד
35 ₪ / גליל
product
ניילון בועות
5 ₪ / מטר
product
סרט דביק
10 ₪ / יחידה
product 35 ₪ ניילון נצמד product
product 5 ₪ ניילון בועות product
product 10 ₪ סרט דביק product
עלות מוצרי אריזה
50 NIS

אנא הזן פרטים אישיים

פרטים אישיים

מספרי טלפון

כתובת דואר

פרטים נוספים

בחירת מועדי חלוקה ואיסוף

חלוקת קופסאות ריקות

איסוף קופסאות/פריטים

הנהגים שלנו ימתינו עד 20 דקות בזמן שתארוז את הקופסאות.

אישור הזמנה

קופסאות/פריטים

תיאור כמות עלות
קופסה רגילה 4 60 NIS / 30 ימים
קופסה גדולה 2 200 NIS / 30 ימים
סה"כ 260 NIS / 30 ימים

*מחיר אחסנת פריט גדול בהתאם למופיע בנספח א'

מוצרי אריזה

תיאור כמות עלות
ניילון נצמד 2 30 NIS
סרט דביק 5 50 NIS
סה"כ 80 NIS

סה''כ

איסוף
חינם**
עלות אחסנה
260 NIS / 30 days
עלות מוצרי אריזה (חד-פעמי)
80 NIS

**לא כולל פריטים גדולים

המשך

תנאי ההסכם

הואיל והחברה עוסקת במתן שירותי אחסנה והיא בעלת הידע, היכולת והניסיון ליתן שירותים אלה וכן מחזיקה במתקנים המתאימים לצורך מתן השירותים;
והואיל והלקוח מעוניין לאחסן פריטים או לקבל מהחברה קופסאות ייעודיות (להלן: “הקופסאות“) לצורך אריזה עצמית של פריטים שונים ומסירתן לחברה לצורך אחסונן במחסניה והכל בכפוף להוראות הסכם זה;
והואיל ובהסתמך על הצהרות והתחייבויות הלקוח כאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מסכימה החברה לקבל מהלקוח את הפריטים ו/או הקופסאות לאחר אריזתן על-ידי הלקוח לצורך אחסונן במחסניה;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מהות ההתקשרות

 1. מוסכם בזאת בין הצדדים כי החברה תעניק ללקוח שירותי אחסון של הפריטים הרצויים אשר יכללו במידת הצורך אספקת קופסאות, איסופן, אחסנתן במחסני החברה ושליפת הקופסאות ממחסני החברה והעברתן ללקוח לפי בקשתו, והכל בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה.

הצהרות הלקוח

 1. הלקוח מצהיר ומתחייב כי אריזת הפריטים בקופסאות (להלן: “פריטי הקופסאות“) תעשה על-ידי הלקוח, וכן הוא מצהיר כי הוא הבעלים ו/או הזכאי ו/או המורשה להחזיק בכלל פריטי הקופסאות, ללא יוצא מן הכלל, והוא מתחייב כי מצב זה יישמר עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים והחזרת הקופסאות לידי החברה כשהן ריקות ובמצב טוב ותקין כאמור בהסכם זה ובנספחיו.
 2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה למטרות בלתי חוקיות וכן כי פריטי הקופסאות לא יכללו בשום אופן ובשום שלב פריטים אשר לגביהם מתקיים אחד מהבאים: פריט ששוויו עולה על 3000 ₪ אלא אם החברה אישרה זאת בכתב, פריטים גנובים או בלתי חוקיים, סמים, מאכלים, תכשיטים, עתיקות, פריטי אומנות, פריטים העשויים מזכוכית, חומרי נפץ, וכל חומרים אסורים או מסוכנים או בלתי חוקיים אחרים. הובהר ללקוח כי אחסון איזה מהחומרים לעיל יביא לביטול אחריות החברה כלפי הלקוח והוא אף יהיה צפוי להיתבע על נזקים כלפי צד ג’. כל הפרה של הוראות סעיף זה תאפשר לחברה לבטל את ההסכם באופן מיידי ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות על פי הוראות כל דין במקרה זה, לרבות הגשת תלונה למשטרה.
 3. הלקוח מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לו כי באחריותו לבצע רישום של פריטי הקופסאות וכן הוא מאשר כי ידוע לו שפעולת שליפת הקופסאות מתייחסת לקופסה אחת לפחות ולא לשליפת איזה מהפריטים אשר אוחסנו בהן בנפרד.

השירות

 1. הובלת קופסאות ופריטים ממענו של הלקוח, קליטתם וסידורם במחסני החברה, וכן הובלת הקופסאות ממחסני החברה למען הלקוח (עליו הצהיר בנספח “פרטי הלקוח”) על פי בקשתו במהלך תקופת ההתקשרות וכן בסיום תקופת ההתקשרות, יבוצעו על-ידי החברה ועל חשבון הלקוח כאמור בנספח “פרטים אישיים” להסכם זה.
 2. החברה לא תשלח או תחזיר קופסאות ו/או פריטים לכתובת שאינה באזור חלוקה, אלא אם כן אנו מסכימים לכך בכתב. זמני האיסוף, המסירה והחזרה הינם בגדר השערה בלבד, ו”אביה” לא תישא באחריות על כל עיכוב במסירה, איסוף או החזרה.
 3. מרכיבי השירות שיינתנו על ידי החברה ללקוח, תנאיו ומגבלותיו הינם כמפורט בנספח ב’ להסכם זה.

תקופת ההסכם

 1. הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך שנה אחת ממועד כניסתה של קופסה ו/או פריט/ים למחסני החברה או כל תאריך אחר אשר ייקבע בהסכמה בכתב בין הצדדים (להלן: “תקופת האחסון“).
 2. מוסכם על הצדדים כי תקופת האחסון תוארך אוטומטית מדי כל שנה לשנה נוספת, וזאת למעט במקרה בו הודיע צד כלשהו למשנהו בכתב ובדואר רשום על הפסקת האחסון וזאת לא יאוחר מ-30 ימים לפני תום שנת האחסון הרלוונטית.
 3. תקופת האחסון המינימלית של כל קופסה ו/או פריט/ים הינה 30 יום שתחילתה במועד כניסתה של קופסה ו/או פריט/ים למחסני החברה אלא אם הסכימו הצדדים אחרת במפורש ובכתב.

תנאים כלליים

 1. המחירים הנקובים בחוזה זה ובנספחיו, משמשים כבסיס והסכמה של הלקוח עבור התשלומים החודשיים. דמי האחסנה החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במקרה בו המדד יעלה בשנה קלנדרית בשיעור של יותר מ- 5%, ההצמדה תבוצע מתחילת השנה או מתחילת תקופת האחסון, לפי המאוחר ביניהם.
 2. למען הסר ספק, קופסאות אשר לא נעשה בהן שימוש ויוחזרו ריקות ותקינות לשליח החברה לא יחויבו.
 3. התמורה הינה לזכות אחסון הקופסאות ו/או הפריטים במחסני החברה ושליפתם לבקשת הלקוח בלבד ואינה כוללת כל שירות אחר שהוא.
 4. התמורה כוללת כיסוי ביטוחי בסיסי לפי המצוין בנספח ב’ להסכם זה, והלקוח מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי אישורו ותוקפו של הביטוח תקף אך ורק לאחר מילוי טופס הביטוח.
 5. על הלקוח להצהיר בטופס הביטוח על כל התכולה המוכנסת לקופסאות ולנקוב בסכומים המבטאים את הערך הריאלי של כל פריט תכולה.
 6. למען הסר ספק מודגש בזה כי הסכום המרבי עבור נזקי שבר הינו 500 ש”ח.
 7. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת הפוליסה אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת “טופס הביטוח” הוא הסכום המרבי לחוות השיפוי ע”י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 8. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע”י חברת הביטוח ובהתאם לנספח הביטוח שנמסר לחברה ע”י הלקוח ו/או ע”י בא כוחו.
 9. החברה אינה אחראית, מעבר לביטוח הבסיסי, לנזק שיגרם לפריטים אך מוכנה לדאוג לביטוחם מפני נזק שיגרם כתוצאה מפריצה, אש, שיטפון או נזקי טבע אחרים (מלבד רעידת אדמה) תמורת פרמיה של 0.18%.
 10. השתתפות עצמית במקרה של נזק על סך 800 ₪ ותשולם על ידי הלקוח.
 11. פוליסת הביטוח אינה חלה במקרים של גניבה פשוטה (גניבה ללא סימני פריצה).
 12. היה ולא ישלם הלקוח לחברה את מלוא התמורה ותמורת הביטוח עד ליום סיום תקופת האחסון, תהא החברה רשאית לעכב את מסירת הפריטים ו/או הקופסאות לפי שיקול דעתה, והלקוח נותן בחתימתו על הסכם זה הסכמתו כי לחברה קיימת זכות עיכבון על הקופסאות על תכולתן, וכן קיימת לה זכות קיזוז מפריטי הקופסאות בגין כל חוב שיותיר הלקוח.
 13. הלקוח מאשר בחתימתו על הסכם זה כי היה ויפגר בתשלום למשך חודשיים או למעלה מכך, תהא החברה רשאית לעשות בתכולה על פי שיקול דעתה ובכלל זה – להעביר את התכולה לכתובתו של הלקוח, להעביר את התכולה למחסן מרכזי או לעשות כל פעולה משפטית או מסחרית אחרת ויראו בלקוח כמי שוויתר וויתור סופי וגמור על כל זכויותיו בפריטי הקופסאות. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה כאמור יחויב הלקוח בכל עלויות הטיפול בקופסאות כאמור לעיל וכן יחויב בכל החיובים שנצטברו עד גמר הטיפול.
 14. כל הודעה שתישלח ע”י צד אחד למשנהו בדואר רשום, לפי הכתובת המופיעה בהסכם זה (או כתובת חדשה עליה תימסר הודעה בכתב מעת לעת) תיחשב כהודעה שהתקבלה בכתובת הנמען לאחר 72 שעות ממועד מסירתה בבית הדואר.

 

נספח א’ – מחירון

מחירון קופסאות/פריטים קטנים:

כמות קופסאות/פריטים קטנים מחיר לפריט סה”כ
1 30 ₪ 30 ₪
2 22.5 ₪ 45 ₪
3 20 ₪ 60 ₪
4 18.75 ₪ 75 ₪
5 18 ₪ 90 ₪
6 17.5 ₪ 105 ₪
7 17.1 ₪ 120 ₪
8 16.9 ₪ 135 ₪
9 16.1 ₪ 145 ₪
10 15.0 ₪ 150 ₪
11 15 ₪ 165 ₪
12 15 ₪ 180 ₪
13 15 ₪ 195 ₪
14 15 ₪ 210 ₪
15 15 ₪ 225 ₪
16 15 ₪ 240 ₪
17 15 ₪ 255 ₪
18 15 ₪ 270 ₪
19 15 ₪ 285 ₪
20 14.8 ₪ 295 ₪
21 14.3 ₪ 300 ₪
22 13.9 ₪ 305 ₪
23 13.5 ₪ 310 ₪
24 13.1 ₪ 315 ₪
25 12.8 ₪ 320 ₪
26 12.5 ₪ 325 ₪
27 12.2 ₪ 330 ₪
28 12 ₪ 335 ₪
29 11.7 ₪ 340 ₪
30 11.5 ₪ 345 ₪
31 11.3 ₪ 350 ₪
32 11.1 ₪ 355 ₪
33 10.9 ₪ 360 ₪
34 10.7 ₪ 365 ₪
35 10.6 ₪ 370 ₪
36 10.4 ₪ 375 ₪
37 10.3 ₪ 380 ₪
38 10.3 ₪ 390 ₪
39 10.1 ₪ 395 ₪
40 ויותר 10 ₪ 400 ₪

 

מחירון פריטים גדולים:

שם פריט עלות אחסנה עלות הובלה/שליפה
כורסת יחיד/כורסת טלויזיה 24 ₪ 100 ₪
ספת 2 מושבים 48 ₪ 200 ₪
ספת 3 מושבים 72 ₪ 300 ₪
מערכת מושבים פינתית 120 ₪ 500 ₪
קומודה/שידת החתלה 24 ₪ 100 ₪
ארון 1/2/3/4/5 דלתות (מפורק) 24 ₪ 100 ₪
מיטה זוגית 48 ₪ 200 ₪
מיטת יחיד/מיטת נוער 48 ₪ 200 ₪
שולחן מחשב 24 ₪ 100 ₪
פינת אוכל + 4/6 כסאות 48 ₪ 200 ₪
פינת אוכל גדולה + 8 כסאות 72 ₪ 300 ₪
מקרר 48 ₪ 200 ₪
מכונת כביסה/מייבש כביסה 24 ₪ 100 ₪
תנור אפיה 24 ₪ 100 ₪

 

מחירון שירותים נלווים:

סעיף מחיר הערות
הובלת קופסה/פריט קטן למרכז הלוגיסטי (באיסוף הראשון – חד פעמי) כלול
עלות שליפה – איסוף עצמי מקיבוץ הראל
(תוך 4 שעות להזמנות שהתקבלו עד 12:00)
ללא עלות
עלות שליפת קופסה אחת/פריט קטן – הובלה לבית הלקוח 50 ₪
עלות שליפה החל מהקופסה השנייה/פריט קטן שני באותו משלוח – הובלה לבית הלקוח 25 ₪ לכל קופסה/פריט
שליפה דחופה לבית הלקוח עלות מונית

 

 • המחירים כוללים מע”מ.
 • המחירים כוללים כיסוי ביטוחי עבור כל קופסה/פריט קטן עד 500 ₪ ועבור כל פריט גדול עד 1000 ₪.
 • עבור כל כיסוי נוסף של 1,000 ₪ > 1.8 ₪ לתקופה של 30 יום.
 • על מנת לברר עלות של פריט גדול שלא נכלל ברשימת הפריטים הגדולים יש ליצור קשר עם המשרד.

 

נספח ב’ – תנאי שירות

הספקת ואיסוף קופסאות

 1. תיאום מועד עבור הספקת קופסאות תהיה רק לאחר חתימת הלקוח על החוזה המוסכם.
 2. תקופת אחסנה מינימאלית הינה 30 יום.
 3. נא לשים לב כי רק האיסוף הראשון הקשור להזמנה אינו מחויב בתשלום (למעט כשהדבר באשמתנו, עלינו לחזור לכתובת של הלקוח כדי להשלים את האיסוף).
 4. אם בבואנו למסור את הקופסאות לא נוכל להיכנס או שאף אחד לא יעמוד לרשותנו במקום הכתובת של הלקוח, נשאיר ללקוח הודעה על כך, והלקוח מתבקש לשים לב שייתכן שיוטל עליו תשלום נוסף ע”פ מחירון. נא ליצור אתנו קשר כדי להסדיר מחדש את המשלוח. אנו שומרים את הזכות לסרב לבצע משלוח חוזר יותר מפעם אחת ולבטל את הזמנת הלקוח, אם משלוח ראשון נכשל שלא באשמתנו;
 5. באחסון מידי – של קופסאות, בתוך 20 דקות מאז שהקופסאות הריקות הובאו אליו, הלקוח יכניס את כל הפריטים ויחזיר את הקופסאות המלאות לנהג המשלוחים;
  איסוף במועד אחר – על הלקוח לתאם מועד איסוף לקופסאות, לא יאוחר מ- 7 ימים.
 6. אם יש מעלית בכתובת המשלוח של הלקוח, אנו נשלח, נאסוף ו/או נחזיר קופסאות ו/או פריטים לכל מפלס שמעלית זו מגיעה אליה, בתנאי שהקופסאות ניתנות להובלה במעלית זו. אם אין מעלית בכתובת המשלוח של הלקוח, או שמעלית זו אינה מגיעה למפלס שבו יש לאסוף או למסור את הקופסאות, אנו נמסור, נאסוף או נחזיר את הקופסאות למפלס כלשהו עד קומה רביעית בכתובת המשלוח של הלקוח. אנו רשאים, לפי שיקול נהג המשלוחים שלנו לבצע מסירה, איסוף או החזרה במפלסים גבוהים מהמפלס הרביעי שמעל פני הקרקע ובמקרה כזה ייתכן שיחול תשלום נוסף אשר יימסר ע”י נציג “אביה”.
 7. על הלקוח להבטיח כי ניתן לסגור היטב את כל המכסים של הקופסאות לאחר שהועמסו. נהג המשלוחים רשאי לסרב לקבל קופסה שאינה נסגרת היטב ו/או לדרוש מהלקוח לרכוש קופסאות נוספות.
 8. רשאים הצדדים לקצר או לסיים את תקופת השכירות שלא לפי התאריך המתחייב מהחוזה, ובלבד שתימסר על כך הודעה לפחות 14 יום מראש.

ביטוח

 1. החברה אינה אחראית, מעבר לביטוח הבסיסי ע”ס 500 ₪ לקופסה/פריט קטן ו-1000 ₪ לפריט גדול, לנזק שיגרם לפריטים אך מוכנה לדאוג לביטוח הפריטים לנזק שיגרם כתוצאה מפריצה, אש, שיטפון או נזקי טבע אחרים (מלבד רעידת אדמה) תמורת פרמיה של 0.18%.
 2. הלקוח מאשר כי שווי הפריטים לא ידוע לנו, כל הרחבת ביטוח מעבר לביטוח הבסיסי, מחייבת מילוי טופס “טופס מפרט לביטוח”.
 3. הלקוח מצהיר כי פרט לפריטים המוזכרים בטופס ” מפרט לביטוח” בהסכם זה, אינו מאחסן ולא יאחסן פריטים נוספים שערכם הכולל אינו עולה על סך של 500 ₪ בכל קופסה, מבלי להצהיר על כך בטופס לביטוח. כמו כן אין לאחסן תכשיטים, עתיקות , פרוות ו/או דברי אומנות – אחסון פריטים אלה לא יכוסה ע”י הביטוח.
 4. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת “טופס מפרט לביטוח” אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת “טופס מפרט לביטוח” הוא הסכום המרבי לחוות השיפוי ע”י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 5. על הלקוח לבדוק את הפריטים לאחר החזרת הפריטים ממתקן האחסון שלנו, ואם הלקוח סבור שהפריטים אבדו או ניזוקו באופן כלשהו, עליו להודיע לנו תוך 24 שעות לכל המאוחר לגבי האובדן או הנזק האמור.
 6. הלקוח אינו מורשה לאחסן פריט ששוויו עולה על 3,000 ₪.
 7. קופסה / פריט כלשהו ששוויו עולה על 3,000 הסכמנו במפורש כי הלקוח מוכן ליטול על עצמו את מלוא החבות לארגז / קופסה.
 8. כל סיכון הקשור לפריטים יחול תמיד על הלקוח. בנוגע לשירותי ההשכרה בלבד, סיכון שקיים בקופסאות יעבור ללקוח ברגע שהקופסאות הללו: (א) יימסרו באופן אישי ללקוח/לנציג המורשה של הלקוח; או (ב) יושארו במקום המסירה שצוין בהזמנת הלקוח (לפי העניין). סיכון שקיים בקופסאות האמורות יחזור אלינו כאשר הקופסאות הללו ייאספו על ידינו בתאריך האיסוף או בתאריך אחר כפי שהוסכם בכתב בין הלקוח לביננו.
 9. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע”י חברת הביטוח ובהתאם לנספח הביטוח שנמסר לחברת “אביה” ע”י הלקוח ו/או ע”י בא כוחו.
 10. השתתפות עצמית במקרה של נזק על סך 800 ₪.

חיובים

 1. “תאריך התשלום הראשון” יהיה עם קליטת הקופסאות במתקן האחסנה אך לא יאוחר מ- 14 יום, מיום מסירת הקופסאות ללקוח.
 2. במידה והלקוח מבטל הזמנה בהתראה של פחות מיום עסקים אחד לפני מסירה, איסוף או החזרה לפני המועד המיועד יחויב הלקוח ב-120 ₪.
 3. כל התשלומים כוללים מע”מ. אם אחוז המע”מ משתנה, אנו נתאים את המע”מ שמשלם הלקוח על התשלומים, והתאמה זו תיכנס לתוקף בתאריך התוקף של שינוי אחוז המע”מ.
 4. מעת לעת אנו רשאים לשקול מחדש ולשנות את התשלומים החודשיים שאנו גובים על שירותי האחסנה, והתשלומים המתוקנים;
  – ייכנסו לתוקף באופן מידי לגבי הזמנות חדשות; וכן
  – ידווחו ללקוח בדוא”ל לכתובת הדוא”ל המצוינת בהודעת החיוב החודשית הבאה בנוגע להזמנות קיימות וייכנסו לתוקף החל מהחיוב החודשי האמור. אם הלקוח אינו מסכים לתשלומים המתוקנים, הוא רשאי לסיים את ההסכם בתוך 14 יום.
 5. בנוגע לשירותי אחסנה בלבד, במקרה שהחוב הנוגע לשירותי האחסנה לא ישולם בתוך 90 יום לאחר מועד הפירעון, יחולו התנאים הבאים;
  – אנו רשאים למכור את הפריטים ולהעביר את מלוא הבעלות על הפריטים לקונה הפריטים.
  – להחזיק ו/או לסלק בסופו של דבר חלק מהפרטים או את כולם בהתאם.
 6. רכישה / אובדן קופסה – 90 ₪ לכל קופסה.

אישור הזמנה

הואיל והחברה עוסקת במתן שירותי אחסנה והיא בעלת הידע, היכולת והניסיון ליתן שירותים אלה וכן מחזיקה במתקנים המתאימים לצורך מתן השירותים; והואיל והלקוח מעוניין לאחסן פריטים או לקבל מהחברה קופסאות ייעודיות (להלן: "הקופסאות") לצורך אריזה עצמית של פריטים שונים ומסירתן לחברה לצורך אחסונן במחסניה והכל בכפוף להוראות הסכם זה; והואיל ובהסתמך על הצהרות והתחייבויות הלקוח כאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מסכימה החברה לקבל מהלקוח את הפריטים ו/או הקופסאות לאחר אריזתן על-ידי הלקוח לצורך אחסונן במחסניה;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מהות ההתקשרות

 1. מוסכם בזאת בין הצדדים כי החברה תעניק ללקוח שירותי אחסון של הפריטים הרצויים אשר יכללו במידת הצורך אספקת קופסאות, איסופן, אחסנתן במחסני החברה ושליפת הקופסאות ממחסני החברה והעברתן ללקוח לפי בקשתו, והכל בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה.

הצהרות הלקוח

 1. הלקוח מצהיר ומתחייב כי אריזת הפריטים בקופסאות (להלן: "פריטי הקופסאות") תעשה על-ידי הלקוח, וכן הוא מצהיר כי הוא הבעלים ו/או הזכאי ו/או המורשה להחזיק בכלל פריטי הקופסאות, ללא יוצא מן הכלל, והוא מתחייב כי מצב זה יישמר עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים והחזרת הקופסאות לידי החברה כשהן ריקות ובמצב טוב ותקין כאמור בהסכם זה ובנספחיו.
 2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה למטרות בלתי חוקיות וכן כי פריטי הקופסאות לא יכללו בשום אופן ובשום שלב פריטים אשר לגביהם מתקיים אחד מהבאים: פריט ששוויו עולה על 3000 ₪ אלא אם החברה אישרה זאת בכתב, פריטים גנובים או בלתי חוקיים, סמים, מאכלים, תכשיטים, עתיקות, פריטי אומנות, פריטים העשויים מזכוכית, חומרי נפץ, וכל חומרים אסורים או מסוכנים או בלתי חוקיים אחרים. הובהר ללקוח כי אחסון איזה מהחומרים לעיל יביא לביטול אחריות החברה כלפי הלקוח והוא אף יהיה צפוי להיתבע על נזקים כלפי צד ג'. כל הפרה של הוראות סעיף זה תאפשר לחברה לבטל את ההסכם באופן מיידי ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות על פי הוראות כל דין במקרה זה, לרבות הגשת תלונה למשטרה.
 3. הלקוח מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לו כי באחריותו לבצע רישום של פריטי הקופסאות וכן הוא מאשר כי ידוע לו שפעולת שליפת הקופסאות מתייחסת לקופסה אחת לפחות ולא לשליפת איזה מהפריטים אשר אוחסנו בהן בנפרד.

השירות

 1. הובלת קופסאות ופריטים ממענו של הלקוח, קליטתם וסידורם במחסני החברה, וכן הובלת הקופסאות ממחסני החברה למען הלקוח (עליו הצהיר בנספח "פרטי הלקוח") על פי בקשתו במהלך תקופת ההתקשרות וכן בסיום תקופת ההתקשרות, יבוצעו על-ידי החברה ועל חשבון הלקוח כאמור בנספח "פרטים אישיים" להסכם זה.
 2. החברה לא תשלח או תחזיר קופסאות ו/או פריטים לכתובת שאינה באזור חלוקה, אלא אם כן אנו מסכימים לכך בכתב. זמני האיסוף, המסירה והחזרה הינם בגדר השערה בלבד, ו"אביה" לא תישא באחריות על כל עיכוב במסירה, איסוף או החזרה.
 3. מרכיבי השירות שיינתנו על ידי החברה ללקוח, תנאיו ומגבלותיו הינם כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

תקופת ההסכם

 1. הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך שנה אחת ממועד כניסתה של קופסה ו/או פריט/ים למחסני החברה או כל תאריך אחר אשר ייקבע בהסכמה בכתב בין הצדדים (להלן: "תקופת האחסון").
 2. מוסכם על הצדדים כי תקופת האחסון תוארך אוטומטית מדי כל שנה לשנה נוספת, וזאת למעט במקרה בו הודיע צד כלשהו למשנהו בכתב ובדואר רשום על הפסקת האחסון וזאת לא יאוחר מ-30 ימים לפני תום שנת האחסון הרלוונטית.
 3. תקופת האחסון המינימלית של כל קופסה ו/או פריט/ים הינה 30 יום שתחילתה במועד כניסתה של קופסה ו/או פריט/ים למחסני החברה אלא אם הסכימו הצדדים אחרת במפורש ובכתב.

תנאים כלליים

 1. המחירים הנקובים בחוזה זה ובנספחיו, משמשים כבסיס והסכמה של הלקוח עבור התשלומים החודשיים. דמי האחסנה החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במקרה בו המדד יעלה בשנה קלנדרית בשיעור של יותר מ- 5%, ההצמדה תבוצע מתחילת השנה או מתחילת תקופת האחסון, לפי המאוחר ביניהם.
 2. למען הסר ספק, קופסאות אשר לא נעשה בהן שימוש ויוחזרו ריקות ותקינות לשליח החברה לא יחויבו.
 3. התמורה הינה לזכות אחסון הקופסאות ו/או הפריטים במחסני החברה ושליפתם לבקשת הלקוח בלבד ואינה כוללת כל שירות אחר שהוא.
 4. התמורה כוללת כיסוי ביטוחי בסיסי לפי המצוין בנספח ב' להסכם זה, והלקוח מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי אישורו ותוקפו של הביטוח תקף אך ורק לאחר מילוי טופס הביטוח.
 5. על הלקוח להצהיר בטופס הביטוח על כל התכולה המוכנסת לקופסאות ולנקוב בסכומים המבטאים את הערך הריאלי של כל פריט תכולה.
 6. למען הסר ספק מודגש בזה כי הסכום המרבי עבור נזקי שבר הינו 500 ש"ח.
 7. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת הפוליסה אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת "טופס הביטוח" הוא הסכום המרבי לחוות השיפוי ע"י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 8. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע"י חברת הביטוח ובהתאם לנספח הביטוח שנמסר לחברה ע"י הלקוח ו/או ע"י בא כוחו.
 9. החברה אינה אחראית, מעבר לביטוח הבסיסי, לנזק שיגרם לפריטים אך מוכנה לדאוג לביטוחם מפני נזק שיגרם כתוצאה מפריצה, אש, שיטפון או נזקי טבע אחרים (מלבד רעידת אדמה) תמורת פרמיה של 0.18%.
 10. השתתפות עצמית במקרה של נזק על סך 800 ₪ ותשולם על ידי הלקוח.
 11. פוליסת הביטוח אינה חלה במקרים של גניבה פשוטה (גניבה ללא סימני פריצה).
 12. היה ולא ישלם הלקוח לחברה את מלוא התמורה ותמורת הביטוח עד ליום סיום תקופת האחסון, תהא החברה רשאית לעכב את מסירת הפריטים ו/או הקופסאות לפי שיקול דעתה, והלקוח נותן בחתימתו על הסכם זה הסכמתו כי לחברה קיימת זכות עיכבון על הקופסאות על תכולתן, וכן קיימת לה זכות קיזוז מפריטי הקופסאות בגין כל חוב שיותיר הלקוח.
 13. הלקוח מאשר בחתימתו על הסכם זה כי היה ויפגר בתשלום למשך חודשיים או למעלה מכך, תהא החברה רשאית לעשות בתכולה על פי שיקול דעתה ובכלל זה – להעביר את התכולה לכתובתו של הלקוח, להעביר את התכולה למחסן מרכזי או לעשות כל פעולה משפטית או מסחרית אחרת ויראו בלקוח כמי שוויתר וויתור סופי וגמור על כל זכויותיו בפריטי הקופסאות. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה כאמור יחויב הלקוח בכל עלויות הטיפול בקופסאות כאמור לעיל וכן יחויב בכל החיובים שנצטברו עד גמר הטיפול.
 14. כל הודעה שתישלח ע"י צד אחד למשנהו בדואר רשום, לפי הכתובת המופיעה בהסכם זה (או כתובת חדשה עליה תימסר הודעה בכתב מעת לעת) תיחשב כהודעה שהתקבלה בכתובת הנמען לאחר 72 שעות ממועד מסירתה בבית הדואר.
 

נספח א' - מחירון

מחירון קופסאות/פריטים קטנים:

כמות קופסאות/פריטים קטנים מחיר לפריט סה"כ
1 30 ₪ 30 ₪
2 22.5 ₪ 45 ₪
3 20 ₪ 60 ₪
4 18.75 ₪ 75 ₪
5 18 ₪ 90 ₪
6 17.5 ₪ 105 ₪
7 17.1 ₪ 120 ₪
8 16.9 ₪ 135 ₪
9 16.1 ₪ 145 ₪
10 15.0 ₪ 150 ₪
11 15 ₪ 165 ₪
12 15 ₪ 180 ₪
13 15 ₪ 195 ₪
14 15 ₪ 210 ₪
15 15 ₪ 225 ₪
16 15 ₪ 240 ₪
17 15 ₪ 255 ₪
18 15 ₪ 270 ₪
19 15 ₪ 285 ₪
20 14.8 ₪ 295 ₪
21 14.3 ₪ 300 ₪
22 13.9 ₪ 305 ₪
23 13.5 ₪ 310 ₪
24 13.1 ₪ 315 ₪
25 12.8 ₪ 320 ₪
26 12.5 ₪ 325 ₪
27 12.2 ₪ 330 ₪
28 12 ₪ 335 ₪
29 11.7 ₪ 340 ₪
30 11.5 ₪ 345 ₪
31 11.3 ₪ 350 ₪
32 11.1 ₪ 355 ₪
33 10.9 ₪ 360 ₪
34 10.7 ₪ 365 ₪
35 10.6 ₪ 370 ₪
36 10.4 ₪ 375 ₪
37 10.3 ₪ 380 ₪
38 10.3 ₪ 390 ₪
39 10.1 ₪ 395 ₪
40 ויותר 10 ₪ 400 ₪
 

מחירון פריטים גדולים:

שם פריט עלות אחסנה עלות הובלה/שליפה
כורסת יחיד/כורסת טלויזיה 24 ₪ 100 ₪
ספת 2 מושבים 48 ₪ 200 ₪
ספת 3 מושבים 72 ₪ 300 ₪
מערכת מושבים פינתית 120 ₪ 500 ₪
קומודה/שידת החתלה 24 ₪ 100 ₪
ארון 1/2/3/4/5 דלתות (מפורק) 24 ₪ 100 ₪
מיטה זוגית 48 ₪ 200 ₪
מיטת יחיד/מיטת נוער 48 ₪ 200 ₪
שולחן מחשב 24 ₪ 100 ₪
פינת אוכל + 4/6 כסאות 48 ₪ 200 ₪
פינת אוכל גדולה + 8 כסאות 72 ₪ 300 ₪
מקרר 48 ₪ 200 ₪
מכונת כביסה/מייבש כביסה 24 ₪ 100 ₪
תנור אפיה 24 ₪ 100 ₪
 

מחירון שירותים נלווים:

סעיף מחיר הערות
הובלת קופסה/פריט קטן למרכז הלוגיסטי (באיסוף הראשון - חד פעמי) כלול
עלות שליפה - איסוף עצמי מקיבוץ הראל (תוך 4 שעות להזמנות שהתקבלו עד 12:00) ללא עלות
עלות שליפת קופסה אחת/פריט קטן – הובלה לבית הלקוח 50 ₪
עלות שליפה החל מהקופסה השנייה/פריט קטן שני באותו משלוח – הובלה לבית הלקוח 25 ₪ לכל קופסה/פריט
שליפה דחופה לבית הלקוח עלות מונית
 
 • המחירים כוללים מע"מ.
 • המחירים כוללים כיסוי ביטוחי עבור כל קופסה/פריט קטן עד 500 ₪ ועבור כל פריט גדול עד 1000 ₪.
 • עבור כל כיסוי נוסף של 1,000 ₪ > 1.8 ₪ לתקופה של 30 יום.
 • על מנת לברר עלות של פריט גדול שלא נכלל ברשימת הפריטים הגדולים יש ליצור קשר עם המשרד.
 

נספח ב' – תנאי שירות

הספקת ואיסוף קופסאות

 1. תיאום מועד עבור הספקת קופסאות תהיה רק לאחר חתימת הלקוח על החוזה המוסכם.
 2. תקופת אחסנה מינימאלית הינה 30 יום.
 3. נא לשים לב כי רק האיסוף הראשון הקשור להזמנה אינו מחויב בתשלום (למעט כשהדבר באשמתנו, עלינו לחזור לכתובת של הלקוח כדי להשלים את האיסוף).
 4. אם בבואנו למסור את הקופסאות לא נוכל להיכנס או שאף אחד לא יעמוד לרשותנו במקום הכתובת של הלקוח, נשאיר ללקוח הודעה על כך, והלקוח מתבקש לשים לב שייתכן שיוטל עליו תשלום נוסף ע"פ מחירון. נא ליצור אתנו קשר כדי להסדיר מחדש את המשלוח. אנו שומרים את הזכות לסרב לבצע משלוח חוזר יותר מפעם אחת ולבטל את הזמנת הלקוח, אם משלוח ראשון נכשל שלא באשמתנו;
 5. באחסון מידי - של קופסאות, בתוך 20 דקות מאז שהקופסאות הריקות הובאו אליו, הלקוח יכניס את כל הפריטים ויחזיר את הקופסאות המלאות לנהג המשלוחים; איסוף במועד אחר - על הלקוח לתאם מועד איסוף לקופסאות, לא יאוחר מ- 7 ימים.
 6. אם יש מעלית בכתובת המשלוח של הלקוח, אנו נשלח, נאסוף ו/או נחזיר קופסאות ו/או פריטים לכל מפלס שמעלית זו מגיעה אליה, בתנאי שהקופסאות ניתנות להובלה במעלית זו. אם אין מעלית בכתובת המשלוח של הלקוח, או שמעלית זו אינה מגיעה למפלס שבו יש לאסוף או למסור את הקופסאות, אנו נמסור, נאסוף או נחזיר את הקופסאות למפלס כלשהו עד קומה רביעית בכתובת המשלוח של הלקוח. אנו רשאים, לפי שיקול נהג המשלוחים שלנו לבצע מסירה, איסוף או החזרה במפלסים גבוהים מהמפלס הרביעי שמעל פני הקרקע ובמקרה כזה ייתכן שיחול תשלום נוסף אשר יימסר ע"י נציג "אביה".
 7. על הלקוח להבטיח כי ניתן לסגור היטב את כל המכסים של הקופסאות לאחר שהועמסו. נהג המשלוחים רשאי לסרב לקבל קופסה שאינה נסגרת היטב ו/או לדרוש מהלקוח לרכוש קופסאות נוספות.
 8. רשאים הצדדים לקצר או לסיים את תקופת השכירות שלא לפי התאריך המתחייב מהחוזה, ובלבד שתימסר על כך הודעה לפחות 14 יום מראש.

ביטוח

 1. החברה אינה אחראית, מעבר לביטוח הבסיסי ע"ס 500 ₪ לקופסה/פריט קטן ו-1000 ₪ לפריט גדול, לנזק שיגרם לפריטים אך מוכנה לדאוג לביטוח הפריטים לנזק שיגרם כתוצאה מפריצה, אש, שיטפון או נזקי טבע אחרים (מלבד רעידת אדמה) תמורת פרמיה של 0.18%.
 2. הלקוח מאשר כי שווי הפריטים לא ידוע לנו, כל הרחבת ביטוח מעבר לביטוח הבסיסי, מחייבת מילוי טופס "טופס מפרט לביטוח".
 3. הלקוח מצהיר כי פרט לפריטים המוזכרים בטופס " מפרט לביטוח" בהסכם זה, אינו מאחסן ולא יאחסן פריטים נוספים שערכם הכולל אינו עולה על סך של 500 ₪ בכל קופסה, מבלי להצהיר על כך בטופס לביטוח. כמו כן אין לאחסן תכשיטים, עתיקות , פרוות ו/או דברי אומנות – אחסון פריטים אלה לא יכוסה ע"י הביטוח.
 4. למען הסר ספק מודגש בזה כי סכומי הביטוח הנקובים ברשימת "טופס מפרט לביטוח" אינם סכומים מוסכמים. הסכום הנקוב ברשימת "טופס מפרט לביטוח" הוא הסכום המרבי לחוות השיפוי ע"י המבטח בקרות מקרה ביטוח.
 5. על הלקוח לבדוק את הפריטים לאחר החזרת הפריטים ממתקן האחסון שלנו, ואם הלקוח סבור שהפריטים אבדו או ניזוקו באופן כלשהו, עליו להודיע לנו תוך 24 שעות לכל המאוחר לגבי האובדן או הנזק האמור.
 6. הלקוח אינו מורשה לאחסן פריט ששוויו עולה על 3,000 ₪.
 7. קופסה / פריט כלשהו ששוויו עולה על 3,000 הסכמנו במפורש כי הלקוח מוכן ליטול על עצמו את מלוא החבות לארגז / קופסה.
 8. כל סיכון הקשור לפריטים יחול תמיד על הלקוח. בנוגע לשירותי ההשכרה בלבד, סיכון שקיים בקופסאות יעבור ללקוח ברגע שהקופסאות הללו: (א) יימסרו באופן אישי ללקוח/לנציג המורשה של הלקוח; או (ב) יושארו במקום המסירה שצוין בהזמנת הלקוח (לפי העניין). סיכון שקיים בקופסאות האמורות יחזור אלינו כאשר הקופסאות הללו ייאספו על ידינו בתאריך האיסוף או בתאריך אחר כפי שהוסכם בכתב בין הלקוח לביננו.
 9. במקרה של נזק, הפיצוי יעשה ע"י חברת הביטוח ובהתאם לנספח הביטוח שנמסר לחברת "אביה" ע"י הלקוח ו/או ע"י בא כוחו.
 10. השתתפות עצמית במקרה של נזק על סך 800 ₪.

חיובים

 1. "תאריך התשלום הראשון" יהיה עם קליטת הקופסאות במתקן האחסנה אך לא יאוחר מ- 14 יום, מיום מסירת הקופסאות ללקוח.
 2. במידה והלקוח מבטל הזמנה בהתראה של פחות מיום עסקים אחד לפני מסירה, איסוף או החזרה לפני המועד המיועד יחויב הלקוח ב-120 ₪.
 3. כל התשלומים כוללים מע"מ. אם אחוז המע"מ משתנה, אנו נתאים את המע"מ שמשלם הלקוח על התשלומים, והתאמה זו תיכנס לתוקף בתאריך התוקף של שינוי אחוז המע"מ.
 4. מעת לעת אנו רשאים לשקול מחדש ולשנות את התשלומים החודשיים שאנו גובים על שירותי האחסנה, והתשלומים המתוקנים; - ייכנסו לתוקף באופן מידי לגבי הזמנות חדשות; וכן - ידווחו ללקוח בדוא"ל לכתובת הדוא"ל המצוינת בהודעת החיוב החודשית הבאה בנוגע להזמנות קיימות וייכנסו לתוקף החל מהחיוב החודשי האמור. אם הלקוח אינו מסכים לתשלומים המתוקנים, הוא רשאי לסיים את ההסכם בתוך 14 יום.
 5. בנוגע לשירותי אחסנה בלבד, במקרה שהחוב הנוגע לשירותי האחסנה לא ישולם בתוך 90 יום לאחר מועד הפירעון, יחולו התנאים הבאים; - אנו רשאים למכור את הפריטים ולהעביר את מלוא הבעלות על הפריטים לקונה הפריטים. - להחזיק ו/או לסלק בסופו של דבר חלק מהפרטים או את כולם בהתאם.
 6. רכישה / אובדן קופסה - 90 ₪ לכל קופסה.

צור קשר

אודותינו

אביה שירותי אחסנה מספקת פתרונות אחסון מתקדמים לפרטיים ולעסקים. אנו מציעים לא רק מחסנים מרווחים להניח בהם את הציוד, אלא תפיסה שלמה המכוונת כל כולה אליכם, הלקוחות. אנו מאמינים כי עליכם לקבל את השירות הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר. כאן, באביה שירותי אחסנה תמצאו כי בעזרת תכנון נכון של כמות הציוד ותקופת האחסון, תוכלו לשלם פחות ולקבל את הטוב ביותר.

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

פרטיות

פרטיות